Limit

Aposta máxima ou raise permitido

ABCDÉFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ